- Het verslag van "WE ARE FREE" wordt hier binnenkort getoond. -


Project: "WE ARE FREE"
Invoeringsdatum: 27, 28 en 29 september 2012
Locatie: Mozeshuis / Mozes & Aäronkerk
              Waterlooplein 205 / 207
              1011 PG AmsterdamOrganisaties die aan het WE ARE FREE project meewerken:

In Nederland kennen we alle organisaties die met het LHBT thema bezig zijn, zoals COC, stichting ELANCE, LNBI, MVVN, maar de organisaties die in het buitenland actief zijn kennen we vaak niet.
Een aantal ervan heeft alleen maar het initiatief genomen om onderwerpen zoals bijvoorbeeld HIV/Aids en SOA's op de agenda te zetten en daarmee indirect de homo-emancipatie in eigen land te bevorderen.
Hieronder presenteren de buitenlandse organisaties die aan het project WE ARE FREE meedoen zichzelf:


Bedayaa is een organisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, bisexuelen, transgenders, queer en intersex (LGBTQI) in het gebied rond de Nijlvallei in Egypte en Soedan.

Onze missie is om een veilige ruimte te scheppen waar LGBTQI elkaar kunnen ontmoeten, praten, onderwerpen bespreken, ervaringen uitwisselen en werken aan het verbeteren van hun leven en zichzelf.
Doelstellingen van Bedayaa:

1 - Psychologische ondersteuning te bieden aan homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders rond de Nijlvallei in Egypte en Soedan
2 - Seksuele voorlichting, en gezondheidsvoorlichting te bieden
3 - Outreach-diensten en juridisch advies te verstrekken
4 - Werken aan de acceptatie en normalisatie van homoseksualiteit in onze samenleving en de afschaffing van alle wetten die direct of indirect homoseksualiteit strafbaar stellen in Egypte en Soedan
5 - Communiceren met organisaties en verenigingen die de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender, Queer, en Intersex wereldwijd ondersteunen.
- - - - - - - - - - - - - -


Alouen is een vereniging van jonge LGBT Algerijnen. We hebben ons verenigd rond een gemeenschappelijke visie en ieder van ons heeft de wens om in actie te komen en onze situatie te verbeteren. Deze verandering moet worden bewerkstelligd vanuit juridisch oogpunt door de afschaffing van discriminerende wetten en vanuit het oogpunt van het werken aan sociale veranderingen.
Wij zijn jonge vrijwilligers, in de leeftijd tussen de 20 en 35 jaar, dynamisch en vastberaden om dingen te veranderen. LGBT Algerijnen beseffen steeds meer dat ze niet alleen zijn en dat ze zich gesteund en ondersteund mogen voelen. Wij zijn van mening dat onze beweging kan bijdragen aan veranderingen.

Onze missie:

1. Bestrijding van alle vormen van discriminatie van LGBT
2. Bestrijding van alle vormen van geweld tegen LGBT
3. Bijdragen aan de ontwikkeling van de LGBT binnen de Algerijnse samenleving door hun acceptatie en integratie te bevorderen.
4. Specifiek bijdragen aan de strijd tegen Aids en Soa binnen de LGBT-gemeenschap
- - - - - - - - - - - - - -


Iraqi LGBT is een mensenrechtenorganisatie van vrijwilligers en is opgericht door Ali Hili in september 2005.

Iraqi LGBT is de eerste Arabische homorechtenorganisatie in de wereld. Iraqi LGBT heeft vanaf de eerste dag veel ondersteuning gehad van homo-activist Peter Tatchell, de Britse politicus van Australische afkomst die bekend is van zijn werk met LHBT sociale bewegingen.

Zij is ontstaan toen Ali berichten van vrienden uit Irak ontving over de moorden op homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transseksuelen. Irakezen hebben geleidelijk een ondersteunend netwerk opgericht, inclusief veilige huizen voor hen die bedreigd werden door milities, politie of familie.
Het is belangrijk te vermelden dat het de groep is die Iraqi LGBT vertegenwoordigd en beslissingen neemt over de te volgen doelstellingen. Ali is de leider en de enige die bereid en in staat is om naar buiten te treden. Dit heeft geleid tot een persoonlijke fatwa tegen hem vanuit Irak en hij is ook bedreigd in Londen. Als gevolg daarvan staat hij onder de bescherming van de Metropolitan Police.

Voorafgaand aan de Amerikaanse invasie was Bagdad onderdeel van een officieel seculiere samenleving. Vrouwen hadden rechten en genoten een zekere mate van gelijkheidwaardigheid. Bagdad ondersteunde een 'gay scene', zoiets als wat er nu in Beiroet is en Bagdad was dan ook een magneet voor Arabieren uit de hele regio. Homo's werden getolereerd en er was geen staatsterreur tegen hen of acties vanuit religieuze groepen.
Sinds de invasie hebben religieuze groepen milities gevormd, die specifiek zijn gericht tegen homo's. Dit is nu goed gedocumenteerd door de belangrijke media en groepen als Amnesty International en Human Rights Watch. Maar het was Iraqi LGBT die voor het eerst de aandacht van de wereld trok en de wereld bijvoorbeeld op de hoogte bracht van de fatwa van Shia-leider Sistani tegen homo's.
- - - - - - - - - - - - - -


Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers in België. Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers, door het organiseren - rechtstreeks of met partners - van kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het agentschap houdt ook toezicht op en geeft richtlijnen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ('MENA'), al dan niet asielzoekers.

Fedasil draagt bij aan het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van het opvangbeleid. Door het opzetten van diverse initiatieven helpt Fedasil bij de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap. Het agentschap coördineert ook de programma's voor vrijwillige terugkeer en is de bevoegde autoriteit voor het Europees Vluchtelingenfonds (ERF) in België.


Fedasil is een instelling van algemeen belang van type A, onder het toezicht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block.

Er werken meer dan 1.250 mensen bij Fedasil. Het overgrote deel hiervan werkt in de 19 opvangcentra die verspreid liggen over België en op het hoofdkantoor in Brussel. De hoofdzetel en de dienst Dispatching tellen samen ongeveer 200 voltijdse werknemers.

Fedasil is lid van Enaro, "the European Network of Asylum Reception Organizations", (overheidsorganisaties en ngo's). Het netwerk telt momenteel een 19-tal landen. Delegaties uit de Enaro-lidstaten ontmoeten elkaar geregeld om informatie en personeel uit te wisselen.
- - - - - - - - - - - - - -


Merhaba ("Welkom" in het Arabisch en Turks), is een beweging die bestaat uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb-landen, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika, die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht en/of vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

We zetten ons in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van alle LHBT'ers uit etnisch-culturele minderheden - ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, status, enz.


We doen dit enerzijds door een laagdrempelig onthaal en door activiteiten aan te bieden aan de doelgroepen en anderzijds door hun omgeving (etnisch-culturele minderheden, de traditionele LGBTQI beweging, het onderwijs, maatschappelijke diensten, de brede bevolking) te informeren en bewuster te maken.

Tegelijk draagt Merhaba bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij. Door haar meervoudige identiteit beweegt Merhaba zich tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met iedereen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt ze aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.
- - - - - - - - - - - - - -

Iranian Railroad for Queer Refugees

De IRQR missie is het bevorderen van de mensenrechten voor Iraanse homo asielzoekers / vluchtelingen, het vergroten van het publieke bewustzijn over hun benarde situatie en hen verdere steun te bieden waar en wanneer dat nodig is. Een van de doelstellingen is om duidelijkheid te verschaffen in het Iraanse homovraagstuk als onderdeel van de reguliere discussie over mensenrechten.

IRQR pleit namens Iraanse LHBT asielzoekers / vluchtelingen en biedt ondersteuning en begeleiding aan Iraanse homo's over de hele wereld. De steun bevat ook financiële steun voor onderdak, voedsel en gezondheidszorg.

In Turkije hebben we nauw samengewerkt met het UNHCR-kantoor, NGO's en de overheid om vluchtelingen te helpen. Over het geheel genomen hebben we ons doel overtroffen m.b.t. het aantal mensen dat geholpen is bij het aanvragen van de vluchtelingenstatus. Ongeveer 53% van de vluchtelingen die IRQR hebben benaderd zijn met succes geherhuisvest in andere landen en van nog eens 28% wordt verwacht dat hen de vluchtelingenstatus rond juni 2012 zal zijn toegekend.
Sinds 2008 is de hulpverlening van IRQR op het gebied van ondersteuning en begeleiding uitgegroeid tot een betrouwbare bron van hulp aan mensen die een verleden van vervolging achter zich willen laten, hun zelfvertrouwen willen herwinnen en duurzame netwerken voor hun ondersteuning willen opbouwen, alsmede het vergroten van hun kans op een succesvolle herhuisvesting en acceptatie.
Wij bieden nu begeleiding aan ongeveer 120 cliënten per week. Dit houdt ook in het netwerken met LHBT mensen die nu in Iran wonen, uitbreiding van de financiële en educatieve steun aan diegenen die momenteel in een transitzoneland, zoals Turkije, wonen. Ook treden wij op als contactpersoon tussen asielzoekers en vluchtelingen en de UNHCR kantoren over de hele wereld. Verder helpen wij vluchtelingen om zich te hervestigen in de veilige landen en verwijzen wij door in zaken m.b.t. huisvesting, werk, rechtsbijstand, emotionele en gezondheid - gerelateerde onderwerpen.

De organisatie heeft deelgenomen aan vele conferenties, waaronder de tweede zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève in 2006, het forum voor Gelijkwaardige Behandeling in Philadelphia in 2008 en de Iraanse mensenrechten conferentie in San Jose in 2008, Diversity & Community Outreach Conferentie in Lethbridge, Alberta, Canada in 2010, Wereld LGBT Youth Leadership Top in Tel Aviv, Israël in 2011 en nog veel meer. Daarnaast voert IRQR regelmatig overleg met het UNHCR-kantoor in Turkije, met Amnesty International, met Canadese verkozen ambtenaren, en nog veel meer. Over het geheel genomen hebben de dialogen en netwerken die uit deze ontmoetingen zijn ontstaan een significante bijdrage geleverd aan de internationale profilering van de Iraanse LHBT problematiek.
- - - - - - - - - - - - - -
OMNYA Is een organisatie die werkt voor LGBTI uit MantiQitna (MENA: Midden-Oosten en Noord-Afrika) en hun aanhangers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel. OMNYA begon haar werkzaamheden in maart 2009 als een werkgroep om haar activiteiten uit te voeren binnen de The Rainbow House, met de bedoeling om de belangen van LGBTI mensen uit de MENA-regio te bevorderen. In december 2011 is OMNYA erkend als een non-profit organisatie. Activisten van MantiQitna hebben OMNYA opgericht. Haar werk behelst het geven van voorlichting aan lotgenoten en is afhankelijk van een actieve inzet van haar leden.

Het project "WE ARE FREE" wordt gefinancierd door:

            
                           © 2012 www.stichtingsecretgarden.nl